Zoti më ka dhënë

Kënga e lll-të e Shërbëtorit të Jahveut – khs. Is 50, 4-11

Numri: 185

Zoti më ka dhënë

Kënga e lll-të e Shërbëtorit të Jahveut – khs. Is 50, 4-11

Numri: 185

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Gjatë Kungimit

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj