Ungjilli i kënduar

Khs. Lk 22, 28-34

Numri: 252

Ungjilli i kënduar

Khs. Lk 22, 28-34

Numri: 252

Etapa e Ecjes

Këngët Liturgjike

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj