Shlom Lech Marìam

Të falemi Mari në aramaishten e lashtë

Numri: 154

Shlom Lech Marìam

Të falemi Mari në aramaishten e lashtë

Numri: 154

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Virgjëra Mari

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj