O Hyj ti je Hyji im

Khs. Psalmi 63 (62)

Numri: 123

O Hyj ti je Hyji im

Khs. Psalmi 63 (62)

Numri: 123

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj