O Hyj, pashë emrin tënd shpëtomë

Khs. Psalmi 54 (53)

Numri: 122

O Hyj, pashë emrin tënd shpëtomë

Khs. Psalmi 54 (53)

Numri: 122

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj