Jezusi përshkonte të gjitha qytetet

Khs. Mt 9, 35vv

Numri: 60

Jezusi përshkonte të gjitha qytetet

Khs. Mt 9, 35vv

Numri: 60

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj