Jahvè, ti je Zoti im

Khs. Is 25, 1-8

Numri: 57

Jahvè, ti je Zoti im

Khs. Is 25, 1-8

Numri: 57

Etapa e Ecjes

Prekatekumenati

Sipas kohërave dhe liturgjisë

Krezhme

Të përdoret vetëm brenda komuniteteve të Ecjes Neokatekumenale

Shpërndaj